Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Ustawienia ogólne

Spis treści (ukryj)

 1.   1.  Wprowadzenie
 2.   2.  Dane podstawowe firmy
 3.   3.  Przekroje
 4.   4.  Działanie cenników
 5.   5.  Filtrowanie listy
 6.   6.  Inne ustawienia
 7.   7.  Zapis ustawień

1.  Wprowadzenie

Ustawienia ogólne znajdują się w module Ustawienia programu księgowego online mKsiegowa.pl.

W Ustawienia ogólne wpiszesz podstawowe dane jednostki gospodarczej, którą reprezentujesz, tak aby system mógł poprawnie drukować dokumenty księgowe. Informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Będą one wykorzystane tylko na potrzeby prawidłowego działania systemu. Więcej możesz przeczytać w polityce bezpieczeństwa. Oczywiście w każdym momencie pracy z systemem mKsiegowa.pl będziesz mieć wgląd do danych oraz możliwość ich późniejszych modyfikacji.

Konfiguracja programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Zamieszczamy obok link do filmu instruktażowego, objaśniającego znaczenie poszczególnych ustawień.

Rys. Ekran ustawień ogólnych

Program księgowy online

2.  Dane podstawowe firmy

Nazwa, to pełna nazwa jednostki gospodarczej, która będzie widoczna na wszystkich dokumentach, generowanych przez system mKsiegowa.pl

Adres, numer Telefonu, numer Faksu, adres email, REGON, NIP, to dane jednostki gospodarczej, które pojawią się na wydrukach.

Wysyłaj kopie wychodzących emaili na: - tutaj wpisz adres poczty email, na który chcesz otrzymywać kopie emaili (cc) wysyłanych z programu. Wysyłanie dokumentów emailem

Waluta podstawowa – jest to waluta, którą system będzie domyślnie przyjmował jako domyślną walutę wszystkich transakcji. W przypadku księgowości prowadzonej zgodnie z polskimi przepisami wybraną walutą powinno być PLN. Program nie jest przystosowany obecnie do prowadzenia księgowości w innych walutach.

Rok podatkowy, to pole określa aktywny (obecnie obowiązujący) rok podatkowy. W polu dokonuje się wyboru roku podatkowego z listy wszystkich ustawionych lat podatkowych.
Kolejne lata podatkowe wpisuje się w Ustawienia -> Lata podatkowe.
Program blokuje pomyłkowe wprowadzenie dokumentów w innych latach podatkowych, niż wybrany. Dodatkowym mechanizmem jest Zamykanie Dziennika, które umożliwia blokowanie wprowadzania dokumentów w dowolnych, mniejszych okresach (najczęściej miesięcznych).

Domyślny klient dla paragonów - paragony w programie są zapisywane na określonego klienta z kartoteki (wszystkie na jednego). W tym polu można ustawić kontrahenta zbiorczego dla paragonów.

Domyślna nota na fakturach okresowych - masowe faktury generowane w programie mogą mieć w tym polu standardowo ustawiony pole komentarza na wydruku faktury.

Drukuj WZ bez cen - po znaznaczeniu pola wszystkie dokumenty WZ będą drukowane bez cen sprzedaży.

Logo możesz pobrać dysku, poprzez wyszukanie odpowiedniego pliku (w formacie jpg). Będzie ono widoczne na dokumentach, generowanych przez system mksiegowa.pl.

Drukuj także Nazwę Firmy Jeżeli chcesz, aby oprócz logo firmy na dokumentach pojawiała się też nazwa firmy wpisana w polu Nazwa (do wydruków), wówczas zaznacz tą opcję.


3.  Przekroje

Przekrój pozwala wybrać ile przekrojów będzie dostępnych w systemie. Przekroje są mechanizmem umożliwiającym rozliczanie indywidualnych projektów lub centrów kosztowych, poza planem kont. Plan kont pozostaje prosty i czytelny, natomiast wszystkie dane otrzymuje się ze sprawozdań z rozbiciem na poszczególne przekroje. Program umożliwia definiowanie jedno- lub dwu-poziomowych przekrojów. Oznacza to, że w ramach danego projektu można rozliczać mniejsze projekty. Analogicznie w ramach departamentu można rozliczać mniejsze wydziały.

Dostępne opcje to:

 • 0 - mechanizm przekrojów nie jest na razie używany w programie; można go włączyć w terminie późniejszym; wpisanie wartości 0 nie powoduje wykasowania żadnych danych w programie; moduł "Przekroje" w menu głównym zostanie wyłączony
 • 1 - jeden poziom sprawozdań przekrojowych będzie używany
 • 2 - dwa poziomy sprawozdań przekrojowych będą używane

Uwaga: Aby mechanizm przekrojów działał poprawnie, należy skonfigurować właściwą liczbę poziomów przekrojowych przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentów związanych z danym przekrojem. Włączenie mechanizmu przekrojów powoduje, że program udostępnia w ekranach wprowadzania kontrahentów oraz dokumentów pola wyboru przekroju dla każdej operacji. Określony przekrój jest zapamiętywany dla każdego dokumentu i umożliwia właściwe raportowanie księgowań wg przekrojów. Więcej na temat przekrojów.

Przekroje w wierszach faktury zakupu

 • jeżeli nie zaznaczone - faktury zakupu przypisywane są w całości do przekrojów wpisanych w nagłówku
 • jeżeli zaznaczone - każdą pozycję faktury można przypisać do innego przekroju

4.  Działanie cenników

Cennik bazowy - jest używany do wyliczenia ceny sprzedaży, kiedy w trakcie wprowadzania oferty sprzedaży, zamówienia lub faktury dla danego towaru cena w aktualnie wybranym cenniku nie jest określona.

Cena wg kosztu standardowego (narzut ogólny) - jeśli cena sprzedaży w cenniku wybranym w dokumencie nie jest ustalona, wówczas program proponuje w ofertach, zamówieniach oraz fakturach sprzedaży cenę wyliczoną względem cen średnich zakupu. W tym polu można dodać narzut ogólny.

Więcej na temat wyliczania cen sprzedaży z cen zakupu.


5.  Filtrowanie listy

Wybór towarów przez filtrowanie listy/ Wybór klientów przez filtrowanie listy - zaznaczenie jednej z wyżej wymienionych opcji zmienia sposób wyszukiwania. Jeżeli opcja jest nie zaznaczona, wyszukiwanie odbywa się poprzez wyświetlenie pełnej listy towarów lub kontrahentów. W przypadku, gdy w programie wprowadzona jest duża liczba pozycji, taki sposób jest nieoptymalny. Zalecamy w takim przypadku zaznaczenie wybranej opcji.

Uwaga: Jeżeli opcja Wybór klientów przez filtrowanie listy jest zaznaczona, w dokumentach sprzedaży lista wyboru klienta może być pusta, jak na poniższym rysunku. Należy najpierw nacisnąć klawisz spacja, a potem fragment nazwy. Wówczas program pokaże listę tylko tych klientów, którzy w nazwie zawierają ten fragment.

Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkich klientów należy po naciśnięciu spacji wpisać znak *.

Wybór dostawców przez filtrowanie listy - zaznaczenie tej opcji zmienia sposób wyszukiwania w kartotece dostawców oraz podczas wprowadzania dokumentów zakupu. Jeżeli opcja jest nie zaznaczona, wyszukiwanie odbywa się poprzez wyświetlenie pełnej listy dostawców. W przypadku, gdy w programie wprowadzona jest duża liczba pozycji (więcej niż 100), taki sposób wyszukiwania jest nieoptymalny. Zalecamy w takim przypadku zaznaczenie wybranej opcji. Jeżeli opcja jest zaznaczona, wówczas przy wyszukiwaniu dostawców w polu Wybierz dostawcę wpisuje się kilka znaków, wg których przeszukiwana kartoteka dostawców. Program w rozwijanej liście wyboru pokazuje tylko te pozycje, które posiadają w nazwie lub numerze NIP wybrany ciąg znaków. Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie pozycje należy w dodatkowym polu wpisać znak *.

Sposób działania jest szerzej omówiony w sekcji nawigacja.

Wyświetlanie kodów Klienta/Dostawcy - włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie kodów (numerów konta analitycznych) w kartotece klientów i dostawców:

Program księgowy online - nawigacja

Uwaga: w przypadku Dostawców, wyświetlanie kodów kartoteki działa jedynie, gdy Wybór dostawców przez filtrowanie listy jest wyłączone.


6.  Inne ustawienia

Skrócone Nazwy Klientów w Zestawieniach Sprzedaży - w zestawieniach sprzedaży mogą być umieszczane pełne lub skrócone nazwy klientów.

Pokazuj pomocniczy numer konta w planie kont - w kontach analitycznych planu kont można korzystać z dodatkowego oznaczenia konta.

Drukuj Faktury Proforma zamiast Zamówienia Sprzedaży - tutaj określasz, czy tytuł wydruku dokumentu zamówienia będzie Zamówienie Sprzedaży, czy Faktura Pro-Forma. Z punktu widzenia działania programu dokumenty te są równoważne.

Automatyczna Rewaluacja Kont Walutowych - jeśli ta opcja jest zaznaczona, przy każdej operacji księgowej na koncie walutowym typu Wpłata, Wypłata, Płatność dla Dostawcy, Płatność Klienta oraz Transfer Płatniczy program automatycznie generuje dokument typu Pozycje Dziennika z następującym zapisem:

 • Konto rachunku walutowego/Różnice kursowe/Ma
 • Konto rozliczenia różnic kursowych/Różnice kursowe/Wn

jeżeli saldo rachunku po przeliczeniu jest wyższe niż saldo odpowiedniego konta księgowego.
Dokument ten będzie miał zapis odwrotny, gdy saldo rachunku walutowego po przeliczeniu na PLN jest niższe od salda konta księgowego:

 • Konto rachunku walutowego/Różnice kursowe/Wn
 • Konto rozliczenia różnic kursowych/Różnice kursowe/Ma

Kwota różnic kursowych jest obliczana jako różnica między wartością na rachunku w walucie przeliczonej po kursie z dnia poprzedniego oraz aktualnym saldem konta księgowego odpowiadającego temu rachunkowi. Przykład:

 • saldo rachunku bankowego wynosi 100 EURO
 • kurs wymiany z dnia poprzedniego wynosi 4,14 PLN za 1 EURO
 • saldo konta księgowego związanego z tym rachunkiem bankowym wynosi 395 PLN
  Wartość obliczonej Różnicy Kursowej wynosi: 100 * 4,14 - 395 = 19 PLN Dokument księgowy będzie miał postać:
 • Konto rachunku walutowego/19 PLN/Ma
 • Konto rozliczenia różnic kursowych/19 PLN/Wn

Jeśli zachodzi taka potrzeba, możesz zaznaczyć opcję Drukuj strefę czasową na raportach, wówczas system mksiegowa.pl zamieści na raportach oznaczenie strefy czasowej ustawionej na Twoim komputerze.

Ważność logowania, to czas braku aktywności użytkownika systemu (wyrażony w sekundach), po którym system prosi o ponowne podanie hasła. Jest to zabezpieczenie przed dostępem osób niepożądanych do danych księgowych. Więcej na ten temat w polityce bezpieczeństwa.

W przypadku wygaśnięcia sesji logowania oraz zablokowania systemu i ponownego żądania hasła (po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika) wszystkie niezapisane przez Ciebie wcześniej dokumenty nie zostaną utracone. Po wpisaniu ponownie hasła, system powróci do otwartej wcześniej zakładki.


7.  Zapis ustawień

Po wpisaniu wszystkich, ważnych danych zapisz je, klikając przycisk Ustawienia programu księgowości online pod formularzem. System wprowadzi dane oraz wyświetli zielony komunikat dane firmy zaktualizowane

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2018, 11:22