Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Plan kont

Konfiguracja planu kont w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Wprowadzenie

Plan kont znajduje się zwykle w module Księgowość -> Plan Kont programu księgowego online mKsiegowa.pl.

Uwaga: miejsce w menu i wygląd ekranu zależą od wybranej skórki.

Księgowosć internetowa - plan kont

Budowa planu kont

Plan kont składa się z:

 • Kont Syntetycznych zwanych w programie Grupami kont; grupy kont połączone są w strukturze "drzewa"; na najniższym poziomie do grup "podłączone" są konta analityczne; grupy kont mają za zadanie sumować obroty i salda podlegających kont analitycznych;
 • Kont Analitycznych podłączonych zawsze do określonych grup kont; program zezwala na księgowanie dokumentów tylko na konta analityczne najniższego poziomu;

Edycja grup kont

W opcji definiowania grup kont masz wgląd do obecnego podziału planu kont na grupy. Możesz skasować niepotrzebne grupy za pomocą ikony Program księgowosci online, lub modyfikować klikając na ikonę plan kont w mKsiegowa.pl.

Uwaga: grupy kont, do których przypisane są już konta analityczne lub inne grupy podrzędne, nie mogą zostać usunięte. Aby tego dokonać należy najpierw usunąć odpowiednie konta przypisane do danej grupy.

Każda grupa kont Księgi głównej musi mieć określoną nazwę oraz swoją pozycję w bilansie lub RziS (Typ Klasy - standardowo: aktywa, pasywa, przychody, koszty). Poprawne przypisanie poszczególnych typów klas jest kluczowe dla poprawnego wygenerowania Bilansu oraz rachunku zysków/strat.


Dodawanie nowych grup

Możesz dopisać nowe grupy wypełniając formularz u dołu strony:

Księgowosć internetowa - plan kont

Każda grupa kont składa się więc z czterech elementów:

 • ID Grupy – jest to unikalny numer (identyfikator) grupy kont, przypisany na potrzeby działania systemu oraz systematyki wypracowanej w UoR i w polskiej praktyce księgowej. Tworząc grupy kont należy pamiętać, że numery (ID) nie mogą się powtarzać. Dla ułatwienia pracy, grupy można numerować w ich logicznej kolejności – pierwszej przypisując numer '100', drugiej '101', trzeciej '102', itd. ID grupy to po prostu numery kont syntetycznych w planie kont. Pole ID Grupy może mieć max. 10 znaków (włączając znaki -).
 • Nazwa – nazwy grup kont są już wstępnie zdefiniowane. Można je dowolnie zmieniać lub dopisywać konta z nowymi nazwami.
 • Grupa nadrzędna – jest to mechanizm umożliwiający tworzenie dodatkowych poziomów analityki. Na przykład można zdefiniować następującą strukturę:
  010 środki trwałe (grupa nadrzędna)
  010-1 grunty (grupa podrzędna ze zdefiniowaną grupą nadrzędną 010)
  010-1-01 działka Warszawa (konto analityczne, definiowane w opcji Plan kont (analityka))
Ksiegowosc internetowa - plan kont Uwaga: Grupę podrzędną można stworzyć tylko dla grupy, która nie ma jeszcze przypisanych kont analitycznych. Podczas tworzenia nowych grup, w polu Grupa nadrzędna na liście wyboru pojawiają się tylko grupy, które nie mają jeszcze przypisanych kont analitycznych.
 • Typ klasy – grupy muszą zostać przyporządkowane do właściwych typów klas.

Konta analityczne

Aby dodać lub zmienić konta analityczne najniższego poziomu w ramach grupy należy skorzystać z ikony Księgowosć internetowa - plan kont przy wybranej grupie.

Księgowosć internetowa - plan kont

Program wyświetli ekran dodawania/edycji kont analitycznych.

Podłączenie konta analitycznego pod grupę kont

Jeżeli określona grupa kont nie ma zdefiniowanego żadnego konta analitycznego, program zaznacza to za pomocą zielonej ikonki, jak na rysunku:

Księgowosć internetowa - plan kont

Po kliknięciu w ikonkę konto zostaje automatycznie dopisane.

Przykład:

Jeżeli grupa kont na oznaczenie 010-5, to automatycznie utworzone konto księgowe ma oznaczenie 010-5-1.

Aby zmienić to konto lub dodać kolejne konta analitczne trzeba kliknąć w ikonkę .


Klasy kont

Aby program mKsiegowa.pl poprawnie generował sprawozdania księgowe, każda grupa kont musi zostać przypisane do odpowiedniej klasy. W programie wyróżnia się podstawowe klasy kont:

 • aktywa,
 • pasywa,
 • przychody,
 • koszty,
 • pozabilansowe (nie używane w niektórych wzorcowych planach kont).

Konta w sprawozdaniach finansowych

Klasy kont grupują obroty i salda odpowiednich kont w Bilansie i RziS, kategoryzując konta odpowiednio do:

Bilans Próbny i Rachunek Wyników pozwalają na bieżący podgląd tych sprawozdań w programie. Pełną definicję sprawozdań w oparciu o grupy kont można przygotować we Wzorcach Sprawozdań Finansowych.


Aktywne/Nieaktywne grupy kont

Program pozwala na to, aby grupy kont (konta syntetyczne), które nie są używane można było nie wyświetlać na ekranie poprzez nadanie im statusu Nieaktywne.

Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy wcześniej konto było używane, ale po zmianie planu kont nie chcemy, aby pojawiało się w zestawieniach. Skasowanie używanej wcześniej grupy kont nie jest możliwe bez usunięcia księgowań z programu, z uwagi na spójność bazy danych.

Należy jednak uważać ze zmianą grupy kont na nieaktywne, ponieważ w tej sytuacji przestają się one pojawiać na zestawieniach obrotów i sald (jak również na innych zestawieniach). Może to powodować sytuację, w której strona Wn i Ma się nie bilansują.

W razie pytań prosimy o kontakt.


Import planu kont

Import grup kont (konta syntetyczne) można zrealizować za pomocą programu iMacros. Import kont analitycznych można zrealizować podobnie. Dane trzeba wcześniej przygotować w pliku tekstowym (CSV).

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019, 20:56