Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Dostawcy

Kartoteki kontrahentów w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Kartoteka dostawców dostępna jest w modułach Zakupy oraz Księgowość programu księgowego online mKsiegowa.pl.


Sposoby wyszukiwania dostawcy w kartotece

Pole opisane Wybierz dostawcę pozwala na wybór pozycji kartoteki dostawców, która będzie modyfikowana lub dopisanie nowego dostawcy.

Działanie pola zależne jest od ustawienia Wybór dostawców przez wyszukiwanie, które można zmienić w Ustawieniach ogólnych.

Przy ustawieniu rozwijanej listy (Wybór dostawców przez wyszukiwanie nie jest zaznaczony) można wybrać dostawcę z listy. Jeżeli w rozwijanej liście wybrana jest pozycja Nowy dostawca wówczas można wprowadzać dane dla nowych kontrahentów. Po wpisaniu danych należy kliknąć klawisz Wprowadź dane nowego dostawcy u dołu strony.

Program księgowy online - kartoteka dostawców
Rys.1 Nowy dostawca

Jeżeli z listy zostanie wybrany kontrahent, po przejściu klawiszem tab do kolejnej pozycji pojawią się dane wybranego dostawcy. Zatwierdzenie zmienionych danych dokonuje się również za pomocą klawisza u dołu strony.

Wybieranie dostawcy według fragmentu nazwy

Jeżeli opcja Wybór dostawców przez filtrowanie listy w Ustawieniach ogólnych programu jest zaznaczona, wówczas w polu Wybierz dostawcę wpisz jeden lub kilka znaków; po chwili program pokaże listę zawierającą tylko tych dostawców, których nazwy zawierają wpisane znaki. Ten sposób wybierania dostawcy jest wskazany, jeżeli kartoteka dostawców zawiera więcej niż 100 pozycji.

Filtrowanie listy może odbywać się po fragmencie nazwy lub po numerze NIP. Program odfiltruje tylko tych dostawców, których nazwy zawierają zadany ciąg znaków. Użycie znaku * pokazuje wszystkich dostawców.


Weryfikacja numeru NIP Przy wprowadzaniu nowego kontrahenta można pobrać nazwę i adres klienta z bazy GUS na podstawie numeru NIP; można też zweryfikować numer NIP w europejskiej bazie VIES.

Poprawny numer NIP jest istotny przy tworzeniu plików JPK_VAT.


Ustawienie waluty

Jeżeli Waluta Dostawcy zostanie wybrana inna, niż PLN, wówczas faktury zakupu będzie można wprowadzać w tej walucie.


Grupa podatkowa

Wybór w polu Grupa podatkowa jest istotny z punktu widzenia rejestru VAT, do którego zapisywane są faktury zakupu.


Konta przypisane do dostawcy

Istotnym elementem jest określenie konta rozrachunkowego (Konto Zobowiązań) dla dostawcy. Na podstawie przydzielonego konta program tworzy słownik wszystkich dostawców podłączonych do tego konta. Dla każdego kontrahenta rozrachunkowe konta analityczne są tworzone na zasadzie:

  xxx-nnnnn

gdzie:

  • xxx - numer przypisanego konta rozrachunkowego
  • nnnnn - wewnętrzny numer dostawcy w programie

Pole Konto Zakupu jest od wersji 3.0.0 programu jest domyślnie ustawione na wartość Użyj Konta Magazynowego/Kosztów dla Towaru. Oznacza to, że dekretacja faktur zakupu odbywa się według ustawień w kartotece towarowej. Dodatkowe informacje w sekcji automatyczne księgowanie.

Jeżeli istnieje konieczność ustawienia stałego konta dla każdego dostawcy, prosimy o kontakt z administratorem w celu odblokowania pola Konto Zakupu.


Podgląd transakcji dostawcy

W zakładkach Transakcje oraz Zamówienia zakupu dostępny jest podgląd dokumentów wybranego dostawcy:

Program księgowy online - kartoteka dostawców

Dodawanie dostawcy

Aby dodać dostawcę, trzeba wybrać z listy pierwszą pozycję o nazwie Nowy dostawca.

Przy pomocy ikonki można wyszukać kontrahenta w bazie KRS:

  • wpisać numer NIP w polu
  • kliknąć ikonkę (jeżeli serwer KRS jest obciążony, może zachodzić potrzeba kliknięcia ikonki dwukrotnie)

Kontakty oraz ustawianie drukowania dokumentów w języku obcym

Zakładka Kontakty zostaje uaktywniona, jeżeli nowy dostawca zostanie wpisany do kartoteki. Zakładka uaktywnia się również po wybraniu wcześniej wpisanego dostawcy. W zakładce można dodawać dane osób kontaktowych lub modyfikować istniejące dane.

Aby modyfikować dane należy, po wybraniu zakładki Kontakty kliknąć ikonkę program księgowy online pojawiającą się w wierszu wybranego kontaktu. Można również dodać osoby kontaktowe klikając Dodaj Nowy u dołu ekranu.

Pole Język raportów osoby kontaktowej pozwala wybrać język, w którym drukowane są dokumenty dostawcy.


Import kartoteki dostawców

Import kartoteki dostawców z pliku w formacie tekstowym (CSV) można zrealizować za pomocą programu iMacros.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2018, 12:28